SIBA-notat om læring etter hendelser i bygg og anlegg: en case-studie

Prosjektnotatet presenterer resultatene fra en intervjuundersøkelse der målsettingen har vært å komme frem til noen anbefalinger om bedre læring etter hendelser i BA-bransjen med utgangspunkt i en konkret hendelse. Et viktig premiss har vært at læring forutsetter at en iverksetter tiltak som fører til varig endring i praksis.

Resultatene viser et sammensatt årsaksbilde, der for dårlig kunnskap om konstruksjonen var en sentral bakenforliggende årsak. Et viktig forebyggende tiltak etter hendelsen, er at byggherre har innført oppstartsmøte for alle relevante aktører før igangsettelse av konstruksjoner i kontrakten. I tillegg til øvrige anbefalinger, presenteres hemmere og fremmere for læring, der konkretisering og forankring av tiltak står sentralt.

Notatet finnes her.

SIBA-seminar 23. november 2022: Menneskelige faktorer i bygg og anlegg – hvordan tilrettelegge for å unngå ulykker?

Seminaret samlet et 20-talls deltakere fra sentrale aktører i næringen (byggherrer, entreprenører, arbeidstakerorganisasjoner og Arbeidstilsynet).

Sentrale temaer var metoder og tilnærmingsmåter i arbeidet med menneskelige faktorer, og hvordan disse kan anvendes i bygg og anlegg. Videre fikk vi et innblikk i hvordan Equinor arbeider med menneskelige faktorer innenfor sin organisasjon. Equinor sine fem prinsipper for sikkerhet og læring er viktig å ta med seg:

  1. Det er normalt å gjøre feil
  2. Skyld løser ikke problemet
  3. Læring er nøkkelen til forbedring
  4. Omstendigheter former adferd
  5. Hvordan ledere responderer betyr mye

I tillegg fikk vi innspill fra bransjen. Seminaret ble avsluttet med diskusjoner i grupper og plenum om hvordan man kan anvende denne kunnskapen innenfor bygge- og anleggsnæringen.

Presentasjonene fra seminaret finnes her:

Digitalisering og autonom teknologi

– mulige effekter på sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Prosjektnotatet presenterer resultatene fra en forstudie der målsetningen var å få økt kunnskap om (1) hvordan økt bruk av digitalisering og autonom teknologi i bygg og anlegg kan påvirke sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, og (2) forutsetninger for at ny teknologi skal bidra til redusert sykefravær og frafall i næringen.

Prosjektnotatet beskriver noen utviklingstrekk, muligheter og utfordringer knyttet til digitalisering i næringen.

Forstudien inngår i IA-avtalens bransjeprogram for bygg og anlegg.

Her kan du lese notatet.

SIBA-seminar 3. februar 2022: Læring etter hendelser

Erfaringer fra arbeid i andre bransjer viser at vi har et stort uutnyttet potensial når det gjelder læring etter hendelser. Det er all grunn til å utfordre etablert praksis og tenkning rundt oppfølging av hendelser, også i bygg- og anleggsnæringen. Læring betyr endring i faktisk arbeidspraksis. «Deling av informasjon/erfaringsoverføring er viktige skritt på veien mot læring, men er ikke læring i seg selv. Det er først når noe endres at en har lært» (ref. rapport fra Sikkerhetsforum (petroleum), 2019); Rapport fra Sikkerhetsforum: Læring etter hendelser (ptil.no). Seminaret samlet 27 deltakere fra sentrale aktører i næringen, Arbeidstilsynet og FoU-miljøer.

Presentasjonene fra seminaret finnes her:

Relevante masteroppgaver fra 2020 og 2021

I denne studien er risikoforståelsen blant en rekke aktører i anleggsbransjen for arbeid i tunnel kartlagt, vurdert og evaluert. Dette er gjort med et spesielt fokus på arbeidsoperasjonene bolting og salveboring, som Statens vegvesen i dag har et forbud mot å utføre samtidig på stuff.

Målsettingen med oppgaven har vært å utvikle og prøve ut et mål på sikkerhetsklima i bygg- og anleggsbransjen. Oppgaven er en avgreining fra forskningsprosjektet «Forutseende sikkerhetsindikatorer» hos Prosjekt Norge og eget fordypningsprosjekt som har til hensikt å se på verdien av sikkerhetsklima som et sikkerhetsstyringsverktøy.

Arbeidsformen i bygg- og anleggsbransjen kjennetegnes ved at det er prosjektbasert. Hvert prosjekt kan ses på som unike med egne mål, tidsrammer og ressurser. Prosjekterende kan være arkitekter og rådgivende ingeniører innen flere fagfelt, og er den aktøren som setter grunnlag for hvordan et bygg eller anlegg skal bygges.

Her kan du lese mer om masteroppgavene fra 2020 og 2021.

Her kan du lese flere masteroppgaver.

SIBA-seminar 9. juni 2021: Proaktive indikatorer for psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø

Seminaret tok utgangspunkt i et prosjekt som SINTEF gjennomfører for IA-programmet, der målsetningen er å etablere indikatorer for tidlig varsling av utfordringer knyttet til psykososialt/-organisatorisk arbeidsmiljø i bygg- og anleggsbransjen. Seminaret samlet 25 deltakere fra sentrale aktører fra bransjen, NAV arbeidslivssenter, Arbeidstilsynet og FoU-miljøer. Det var innlegg om kjennetegn ved sykefraværet i bygg og anlegg, viktige egenskaper ved et godt arbeidsmiljøarbeid, samt presentasjon av et rammeverk for utvikling av proaktive indikatorer innenfor temaet.

Seminaret ble arrangert i samarbeid med IA-programmet for bygg og anlegg.

Presentasjonene fra seminaret:

Nytt SIBA-notat om robotisering og autonom teknologi

Notatet oppsummerer en forstudie om robotisering og automatisering for økt sikkerhet og redusert belastning i regi av SIBA-forum. Formålet er økt kunnskap om muligheter og utfordringer med slik teknologi i bygg- og anleggsnæringen.
Det er gjort en innledende kartlegging av dagens bruk av robotisering og autonom teknologi i bygg og anlegg, med utgangspunkt i noen casestudier. Notatet beskriver også relevante læringspunkter fra andre bransjer.

Her kan du lese notatet.

SIBA-seminar 20. november 2020: Robotisering og ny teknologi for økt sikkerhet og redusert belastning

Robotisering og ny teknologi som kan gjøre arbeidshverdagen tryggere og mindre belastende for de som jobber ute på byggeplassene var temaet for SIBA-seminaret 20. november 2020. Seminaret samlet 27 deltakere, med bred deltakelse fra sentrale aktører som byggherrer, entreprenører, prosjekterende/rådgivere, arbeidstaker¬organisasjonen og tilsynsmyndigheter. Utgangspunktet for seminaret var en forstudie gjennomført i regi av SIBA-forum høsten 2020, om hva vi kan lære av andre bransjer når det gjelder robotisering og automatisering. Det var videre et innlegg om IA-programmet i bygg og anlegg, samt presentasjoner som berører utvikling og utprøving av ny teknologi, bl.a. robotteknologi og en autonom vals til bruk på anleggsprosjekt.

Presentasjonene fra seminaret finnes her.

Ny rapport om verneombudets rolle i sikkerhetsarbeidet

Rapporten beskriver åtte hovedutfordringer knyttet til verneombudets rolle i sikkerhetsarbeidet: 1) Opplæring og kompetanse, 2) Valg av verneombud, 3) Verneombudets status, 4) Rollefordeling i HMS-arbeidet, 5) Involvering av verneombudet i tidligfase (prosjektering og planlegging), 6) Involvering av verneombudet i gjennomføringsfasen (produksjon), 7) Arenaer for erfaringsoverføring og læring, og 8) Verneombudets rolle i en ny tid.

Her kan du lese rapporten.

Les mer

SfS BA og SIBA-forum sammen for bedre sikkerhet i bygg og anlegg

Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg (SfS BA) og SIBA-forum er to initiativ som jobber mot en felles målsetning om bedre sikkerhet i bygg og anlegg. Begge har tung involvering fra næringen og utfyller hverandre gjennom både faglig innretning og arbeidsform.

Lenke til artikkel i Bygg.no

Les mer