SIBA-notat om læring etter hendelser i bygg og anlegg: en case-studie

Prosjektnotatet presenterer resultatene fra en intervjuundersøkelse der målsettingen har vært å komme frem til noen anbefalinger om bedre læring etter hendelser i BA-bransjen med utgangspunkt i en konkret hendelse. Et viktig premiss har vært at læring forutsetter at en iverksetter tiltak som fører til varig endring i praksis.

Resultatene viser et sammensatt årsaksbilde, der for dårlig kunnskap om konstruksjonen var en sentral bakenforliggende årsak. Et viktig forebyggende tiltak etter hendelsen, er at byggherre har innført oppstartsmøte for alle relevante aktører før igangsettelse av konstruksjoner i kontrakten. I tillegg til øvrige anbefalinger, presenteres hemmere og fremmere for læring, der konkretisering og forankring av tiltak står sentralt.

Notatet finnes her.

Nytt SIBA-notat om robotisering og autonom teknologi

Notatet oppsummerer en forstudie om robotisering og automatisering for økt sikkerhet og redusert belastning i regi av SIBA-forum. Formålet er økt kunnskap om muligheter og utfordringer med slik teknologi i bygg- og anleggsnæringen.
Det er gjort en innledende kartlegging av dagens bruk av robotisering og autonom teknologi i bygg og anlegg, med utgangspunkt i noen casestudier. Notatet beskriver også relevante læringspunkter fra andre bransjer.

Her kan du lese notatet.

Nytt notat om styring av ulykkesrisiko i BA-prosjekter

styring-av-ulykkesrisiko-i-ba-prosjekterProsjektgruppen har i 2016 blant annet jobbet med et notat om styring av ulykkesrisiko i BA-prosjekter. Notatet beskriver styring av ulykkesrisiko med fokus på å unngå uønskede hendelser i utførende fase av et prosjekt. Formålet med notatet  er å formidle kunnskap om risikostyring til bransjen slik at virksomhetene har et grunnlag for å forbedre risikostyringen. Les mer…