Rapporter og prosjektnotater


Prosjektnotat om digitalisering og autonom teknologi i bygg og anlegg (mars 2022)Forstudie - Digitalisering og autonom teknologi i BA

Prosjektnotatet presenterer resultatene fra en forstudie der målsetningen var å få økt kunnskap om (1) hvordan økt bruk av digitalisering og autonom teknologi i bygg og anlegg kan påvirke sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, og (2) forutsetninger for at ny teknologi skal bidra til redusert sykefravær og frafall i næringen. Prosjektnotatet beskriver noen utviklingstrekk, muligheter og utfordringer knyttet til digitalisering i næringen. Forstudien inngår i IA-avtalens bransjeprogram for bygg og anlegg.

 


SIBA-notat om robotisering og autonom teknologi (mars 2021)

Robotisering og autonom teknologiNotatet oppsummerer en forstudie om robotisering og automatisering for økt sikkerhet og redusert belastning i regi av SIBA-forum. Formålet er økt kunnskap om muligheter og utfordringer med slik teknologi i bygg- og anleggsnæringen.
Det er gjort en innledende kartlegging av dagens bruk av robotisering og autonom teknologi i bygg og anlegg, med utgangspunkt i noen casestudier. Notatet beskriver også relevante læringspunkter fra andre bransjer.

 


Rapport om verneombudets rolle i sikkerhetsarbeidet (august 2020)

rapport_verneombudets_rolle-1Rapporten beskriver åtte hovedutfordringer knyttet til verneombudets rolle i sikkerhetsarbeidet: 1) Opplæring og kompetanse, 2) Valg av verneombud, 3) Verneombudets status, 4) Rollefordeling i HMS-arbeidet, 5) Involvering av verneombudet i tidligfase (prosjektering og planlegging), 6) Involvering av verneombudet i gjennomføringsfasen (produksjon), 7) Arenaer for erfaringsoverføring og læring, og 8) Verneombudets rolle i en ny tid.

 


Verneombudenes rolle i sikkerhetsarbeidet – litteraturgjennomgang (november 2018)

Verneombudenes rolle i sikkerhetsarbeidet Notatet beskriver funnene fra en litteraturgjennomgang om verneombudenes rolle i sikkerhetsarbeidet. Nyere litteratur (2008-2018) på norsk, dansk, svensk og engelsk er gjennomgått. Fokuset har primært vært på verneombud i bygg- og anleggsbransjen, men litteraturgjennomgangen inkluderer også publikasjoner knyttet til andre bransjer der disse har vært relevante. I tillegg inkluderer notatet viktige momenter fra diskusjoner med aktører fra bygg- og anleggsbransjen i et SIBA-seminar den 6. juni 2018.Granskning etter hendelser (mars 2018)

Granskning etter hendelser

Notatet inneholder en oversikt over granskningsprosessen og en kort beskrivelse av ulike metoder og verktøy til bruk i granskning etter hendelser (kartlegging av hendelsesforløpet, avviksanalyse, barriereanalyse, årsaksanalyse).

Videre beskrives STEP- og MTO-metoden som kjennetegnes ved at resultatene fra enkelt-analyser sammenstilles på et mer overordnet nivå. Metodene brukes for å generere spørsmål i granskningen, i analyser og for å visualisere resultatet.

Ved å ta i bruk anbefalinger i dette notatet, vil næringen få økt kunnskap om bakenforliggende årsaker til hendelser, og dermed kunne etablere et godt grunnlag for å velge effektive tiltak for å forebygge fremtidige hendelser.


Samhandling i bygg- og anleggsprosjekter, sikkerhetsgevinster og anbefalinger (november 2017)

Samhandlingsnotat

Notatet presenterer anbefalinger for å skape og vedlikeholde god samhandling om sikkerhet i bygg- og anleggsprosjekter (BA-prosjekter). Anbefalingene er basert på intervjuer i to case-prosjekter, gjennomgang av litteratur om samhandling i BA-prosjekter, og innspill fra et SIBA-seminar om temaet. Det er mange ulike former for samhandling i BA-prosjekter: mellom ulike faser, på ulike nivåer og innad/mellom aktører. I dette notatet løfter vi fram forhold ved samhandling som er generiske for alle typer samhandling.


Sikkerhet i samhandlingsfasen i bygg- og anleggsprosjekter: Dokumentgjennomgang (mai 2017)

Sikkerhet i samhandlingsfasen
Notatet sammenfatter funn fra dokumentgjennomgang om sikkerhet i samhandlingsfasen i bygg- og anleggsprosjekter. Funnene fra dokumentgjennomgangen er gjengitt i form av en utvidet presentasjon med utdypende kommentarer til hvert lysark. Presentasjonen ble lagt frem på SIBA-seminar om «Bedre samhandling om sikkerhet i BA-prosjekter» den 6. april 2017.

Følgende spørsmål besvares i notatet:

  • Hva sier litteraturen om sikkerhet i samhandlingsfaser
  • Hva kjennetegner gode samhandlingsfaser?
  • Hva kan hindre gode samhandlingsfaser?

Nytteverdien av sikker jobb-analyse i bygg- og anleggsprosjekter (februar 2017)

forside-siba-notatNotatet sammenfatter masteroppgaven ”Nytteverdien av sikker jobb-analyse i bygg- og anleggsprosjekter” av Svensli og Solberg skrevet ved NTNU i 2016. Formålet med masteroppgaven var å identifisere hvilke drivkrefter som fremmer eller hindrer et positivt utbytte av SJA. Følgene problemstillinger ble sett på i masteroppgaven:

  • Hvordan er den praktiske utførelsen av sikker jobb-analyse (SJA) i bygg- og anleggsprosjekter, og hvilken rolle har analysen i det systematiske sikkerhetsarbeidet?
  • Hvilken nytteverdi har SJA i bygg- og anleggsprosjekter?
  • Hvilke anbefalinger kan gis for å bedre anvendelsen og utførelsen av SJA i bygg- og anleggsprosjekter?

Studien baserer seg på intervjuer, observasjon og dokumentgjennomgang. På bakgrunn av studien gis flere anbefalinger for å bidra til en god SJA med en høy nytteverdi.


Styring av ulykkesrisiko i BA-prosjekter (desember 2016)

Notatet beskriver styring av ulykkesrisiko i BA-prosjekter styring-av-ulykkesrisiko-i-ba-prosjektermed fokus på å unngå ulykker og uønskede hendelser i utførende fase av et prosjekt. Formålet med notatet er å formidle kunnskap om risikostyring til bransjen slik at virksomhetene har et grunnlag for å forbedre risikostyringen.

Notatet er bygd opp av fire hoveddeler:

  1. Utfordringer knyttet til risikostyring i BA-prosjekter
  2. Hvorfor disse utfordringene oppstår
  3. Et rammeverk for risikostyring i BA-prosjekter
  4. Forslag til bedre risikostyring

Rammeverket for risikostyring i BA-prosjekter er utviklet etter innspill og innsyn i styrende dokumenter fra partnerne i SIBA-prosjektet.


Årsaker til alvorlige ulykker hos to entreprenører i BA-bransjen
(oktober 2016)
Årsaker til alvorlige ulykker.JPG

Det er gjort en gjennomgang av to entreprenørers rapporter om alvorlige ulykker. Hensikten med gjennomgangen av hendelsene er å få et inntrykk av hvilke direkte og bakenforliggende årsaker som bidrar til ulykkene, og hvilke forhold som opptrer hyppigst som årsaker til ulykker. Videre er hensikten å undersøke hvorvidt de gjennomgåtte ulykkene gjenspeiler noen av de samme sikkerhetsutfordringene som er identifisert tidligere i SIBA-prosjektet, gjennom kartleggingen i fem case-prosjekter.


Case-studier: Utfordringer knyttet til sikkerhetsstyring i bygg- og anleggsbransjen (desember 2015)Case-studier

Notatet oppsummerer de kvalitative undersøkelsene i prosjektet utført på fem case-prosjekter mellom september 2014 og novemeber 2015. Følgende åtte hovedutfordringer knyttet til sikkerhetsstyring i bygg- og anlegg ble funnet og er nærmere beskrevet i notatet:

1. Ivaretakelse av sikkerhet i tidlig fase (prosjektutvikling og prosjektering)
2. Samhandling før byggestart
3. Tidspress og samtidige aktiviteter
4. Oppfølging av underentreprenører (UE)
5. Risikovurderingsprosessen
6. SHA-planens plass i styringssystemet
7. Sikkerhetskompetanse
8. Utenlandske arbeidstakere – kultur og språk


Oppsummering av prosjekt- og masteroppgaver (desember 2015) Masteroppgaver 2015

Det er skrevet en oppsummering av prosjekt- og masteroppgaver relevante for sikkerhetsstyring i bygg- og anleggsbransjen fra norske universiteter og høgskoler som en del av prosjektet. Oppgavene som presenteres er skrevet i tidsrommet 2009-2015.

 

 


Sentrale begreper for sikkerhetsstyring i bygg og anlegg (februar 2015)Skjermbilde 2015-11-27 kl. 14.46.19

Notatet gir en kort beskrivelse av en del sentrale begreper i helhetlig sikkerhetsstyring, dvs. alle systematiske tiltak en virksomhet iverksetter for å oppnå og opprettholde et sikkerhetsnivå i overensstemmelse med de målene man har satt seg.

Videre omtales en fasemodell for bygg- og anleggsprosjekter (BA-prosjekter), med beskrivelse av sentrale sikkerhetsaktiviteter i ulike faser av et BA-prosjekt: prosjektutvikling, prosjektering, utførende fase og til sist forvaltning, drift og vedlikehold. I tillegg forklares sentrale deler av byggherreforskriften.

Hensikten med notatet er ikke å skape en felles enighet om definisjoner, men å gi en forklaring på hva forskningsgruppa legger i begrepene for å lette kommunikasjon og bidra til økt risiko- forståelse i BA-prosjekter generelt og i SIBA-prosjektet spesielt. Målgruppen for notatet er derfor personer som er interesserte i aktiviteter og resultat fra forskningsprosjektet.