Rapporter og prosjektnotater


SIBA-notat om læring etter hendelser i bygg og anlegg: en case-studie (januar 2023)

Prosjektnotatet presenterer resultatene fra en intervjuundersøkelse der målsettingen har vært å komme frem til noen anbefalinger om bedre læring etter hendelser i BA-bransjen med utgangspunkt i en konkret hendelse. Et viktig premiss har vært at læring forutsetter at en iverksetter tiltak som fører til varig endring i praksis.

Læring etter hendelser i bygg- og anleggsprosjekter

Resultatene viser et sammensatt årsaksbilde, der for dårlig kunnskap om konstruksjonen var en sentral bakenforliggende årsak. Et viktig forebyggende tiltak etter hendelsen, er at byggherre har innført oppstartsmøte for alle relevante aktører før igangsettelse av konstruksjoner i kontrakten. I tillegg til øvrige anbefalinger, presenteres hemmere og fremmere for læring, der konkretisering og forankring av tiltak står sentralt.

 


Prosjektnotat om digitalisering og autonom teknologi i bygg og anlegg (mars 2022)Forstudie - Digitalisering og autonom teknologi i BA

Prosjektnotatet presenterer resultatene fra en forstudie der målsetningen var å få økt kunnskap om (1) hvordan økt bruk av digitalisering og autonom teknologi i bygg og anlegg kan påvirke sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, og (2) forutsetninger for at ny teknologi skal bidra til redusert sykefravær og frafall i næringen. Prosjektnotatet beskriver noen utviklingstrekk, muligheter og utfordringer knyttet til digitalisering i næringen. Forstudien inngår i IA-avtalens bransjeprogram for bygg og anlegg.

 


SIBA-notat om robotisering og autonom teknologi (mars 2021)

Robotisering og autonom teknologiNotatet oppsummerer en forstudie om robotisering og automatisering for økt sikkerhet og redusert belastning i regi av SIBA-forum. Formålet er økt kunnskap om muligheter og utfordringer med slik teknologi i bygg- og anleggsnæringen.
Det er gjort en innledende kartlegging av dagens bruk av robotisering og autonom teknologi i bygg og anlegg, med utgangspunkt i noen casestudier. Notatet beskriver også relevante læringspunkter fra andre bransjer.

 


Rapport om verneombudets rolle i sikkerhetsarbeidet (august 2020)

rapport_verneombudets_rolle-1Rapporten beskriver åtte hovedutfordringer knyttet til verneombudets rolle i sikkerhetsarbeidet: 1) Opplæring og kompetanse, 2) Valg av verneombud, 3) Verneombudets status, 4) Rollefordeling i HMS-arbeidet, 5) Involvering av verneombudet i tidligfase (prosjektering og planlegging), 6) Involvering av verneombudet i gjennomføringsfasen (produksjon), 7) Arenaer for erfaringsoverføring og læring, og 8) Verneombudets rolle i en ny tid.

 


Verneombudenes rolle i sikkerhetsarbeidet – litteraturgjennomgang (november 2018)

Verneombudenes rolle i sikkerhetsarbeidet Notatet beskriver funnene fra en litteraturgjennomgang om verneombudenes rolle i sikkerhetsarbeidet. Nyere litteratur (2008-2018) på norsk, dansk, svensk og engelsk er gjennomgått. Fokuset har primært vært på verneombud i bygg- og anleggsbransjen, men litteraturgjennomgangen inkluderer også publikasjoner knyttet til andre bransjer der disse har vært relevante. I tillegg inkluderer notatet viktige momenter fra diskusjoner med aktører fra bygg- og anleggsbransjen i et SIBA-seminar den 6. juni 2018.Granskning etter hendelser (mars 2018)

Granskning etter hendelser

Notatet inneholder en oversikt over granskningsprosessen og en kort beskrivelse av ulike metoder og verktøy til bruk i granskning etter hendelser (kartlegging av hendelsesforløpet, avviksanalyse, barriereanalyse, årsaksanalyse).

Videre beskrives STEP- og MTO-metoden som kjennetegnes ved at resultatene fra enkelt-analyser sammenstilles på et mer overordnet nivå. Metodene brukes for å generere spørsmål i granskningen, i analyser og for å visualisere resultatet.

Ved å ta i bruk anbefalinger i dette notatet, vil næringen få økt kunnskap om bakenforliggende årsaker til hendelser, og dermed kunne etablere et godt grunnlag for å velge effektive tiltak for å forebygge fremtidige hendelser.


Samhandling i bygg- og anleggsprosjekter, sikkerhetsgevinster og anbefalinger (november 2017)

Samhandlingsnotat

Notatet presenterer anbefalinger for å skape og vedlikeholde god samhandling om sikkerhet i bygg- og anleggsprosjekter (BA-prosjekter). Anbefalingene er basert på intervjuer i to case-prosjekter, gjennomgang av litteratur om samhandling i BA-prosjekter, og innspill fra et SIBA-seminar om temaet. Det er mange ulike former for samhandling i BA-prosjekter: mellom ulike faser, på ulike nivåer og innad/mellom aktører. I dette notatet løfter vi fram forhold ved samhandling som er generiske for alle typer samhandling.


Sikkerhet i samhandlingsfasen i bygg- og anleggsprosjekter: Dokumentgjennomgang (mai 2017)

Sikkerhet i samhandlingsfasen
Notatet sammenfatter funn fra dokumentgjennomgang om sikkerhet i samhandlingsfasen i bygg- og anleggsprosjekter. Funnene fra dokumentgjennomgangen er gjengitt i form av en utvidet presentasjon med utdypende kommentarer til hvert lysark. Presentasjonen ble lagt frem på SIBA-seminar om «Bedre samhandling om sikkerhet i BA-prosjekter» den 6. april 2017.

Følgende spørsmål besvares i notatet:

  • Hva sier litteraturen om sikkerhet i samhandlingsfaser
  • Hva kjennetegner gode samhandlingsfaser?
  • Hva kan hindre gode samhandlingsfaser?

Nytteverdien av sikker jobb-analyse i bygg- og anleggsprosjekter (februar 2017)

forside-siba-notatNotatet sammenfatter masteroppgaven ”Nytteverdien av sikker jobb-analyse i bygg- og anleggsprosjekter” av Svensli og Solberg skrevet ved NTNU i 2016. Formålet med masteroppgaven var å identifisere hvilke drivkrefter som fremmer eller hindrer et positivt utbytte av SJA. Følgene problemstillinger ble sett på i masteroppgaven:

  • Hvordan er den praktiske utførelsen av sikker jobb-analyse (SJA) i bygg- og anleggsprosjekter, og hvilken rolle har analysen i det systematiske sikkerhetsarbeidet?
  • Hvilken nytteverdi har SJA i bygg- og anleggsprosjekter?
  • Hvilke anbefalinger kan gis for å bedre anvendelsen og utførelsen av SJA i bygg- og anleggsprosjekter?

Studien baserer seg på intervjuer, observasjon og dokumentgjennomgang. På bakgrunn av studien gis flere anbefalinger for å bidra til en god SJA med en høy nytteverdi.


Styring av ulykkesrisiko i BA-prosjekter (desember 2016)

Notatet beskriver styring av ulykkesrisiko i BA-prosjekter styring-av-ulykkesrisiko-i-ba-prosjektermed fokus på å unngå ulykker og uønskede hendelser i utførende fase av et prosjekt. Formålet med notatet er å formidle kunnskap om risikostyring til bransjen slik at virksomhetene har et grunnlag for å forbedre risikostyringen.

Notatet er bygd opp av fire hoveddeler:

  1. Utfordringer knyttet til risikostyring i BA-prosjekter
  2. Hvorfor disse utfordringene oppstår
  3. Et rammeverk for risikostyring i BA-prosjekter
  4. Forslag til bedre risikostyring

Rammeverket for risikostyring i BA-prosjekter er utviklet etter innspill og innsyn i styrende dokumenter fra partnerne i SIBA-prosjektet.


Årsaker til alvorlige ulykker hos to entreprenører i BA-bransjen
(oktober 2016)
Årsaker til alvorlige ulykker.JPG

Det er gjort en gjennomgang av to entreprenørers rapporter om alvorlige ulykker. Hensikten med gjennomgangen av hendelsene er å få et inntrykk av hvilke direkte og bakenforliggende årsaker som bidrar til ulykkene, og hvilke forhold som opptrer hyppigst som årsaker til ulykker. Videre er hensikten å undersøke hvorvidt de gjennomgåtte ulykkene gjenspeiler noen av de samme sikkerhetsutfordringene som er identifisert tidligere i SIBA-prosjektet, gjennom kartleggingen i fem case-prosjekter.


Case-studier: Utfordringer knyttet til sikkerhetsstyring i bygg- og anleggsbransjen (desember 2015)Case-studier

Notatet oppsummerer de kvalitative undersøkelsene i prosjektet utført på fem case-prosjekter mellom september 2014 og novemeber 2015. Følgende åtte hovedutfordringer knyttet til sikkerhetsstyring i bygg- og anlegg ble funnet og er nærmere beskrevet i notatet:

1. Ivaretakelse av sikkerhet i tidlig fase (prosjektutvikling og prosjektering)
2. Samhandling før byggestart
3. Tidspress og samtidige aktiviteter
4. Oppfølging av underentreprenører (UE)
5. Risikovurderingsprosessen
6. SHA-planens plass i styringssystemet
7. Sikkerhetskompetanse
8. Utenlandske arbeidstakere – kultur og språk


Oppsummering av prosjekt- og masteroppgaver (desember 2015) Masteroppgaver 2015

Det er skrevet en oppsummering av prosjekt- og masteroppgaver relevante for sikkerhetsstyring i bygg- og anleggsbransjen fra norske universiteter og høgskoler som en del av prosjektet. Oppgavene som presenteres er skrevet i tidsrommet 2009-2015.

 


Sentrale begreper for sikkerhetsstyring i bygg og anlegg (februar 2015)Skjermbilde 2015-11-27 kl. 14.46.19

Notatet gir en kort beskrivelse av en del sentrale begreper i helhetlig sikkerhetsstyring, dvs. alle systematiske tiltak en virksomhet iverksetter for å oppnå og opprettholde et sikkerhetsnivå i overensstemmelse med de målene man har satt seg.

Videre omtales en fasemodell for bygg- og anleggsprosjekter (BA-prosjekter), med beskrivelse av sentrale sikkerhetsaktiviteter i ulike faser av et BA-prosjekt: prosjektutvikling, prosjektering, utførende fase og til sist forvaltning, drift og vedlikehold. I tillegg forklares sentrale deler av byggherreforskriften.

Hensikten med notatet er ikke å skape en felles enighet om definisjoner, men å gi en forklaring på hva forskningsgruppa legger i begrepene for å lette kommunikasjon og bidra til økt risiko- forståelse i BA-prosjekter generelt og i SIBA-prosjektet spesielt. Målgruppen for notatet er derfor personer som er interesserte i aktiviteter og resultat fra forskningsprosjektet.