Proaktive indikatorer for psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø

Målsetningen med prosjektet er å etablere indikatorer for tidlig varsling av utfordringer knyttet til psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø i bygg- og anleggsbransjen.

Prosjektet vil resultere i:

  1. Et sett av proaktive indikatorer som kan måle utvikling i psyko-sosialt og organisatorisk arbeidsmiljø,
  2. Anbefalinger til oppfølging av indikatorene mht. tiltak og virkemidler som kan forbedre det psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøet i BA-bransjen, og
  3. En veileder som beskriver tilpasning og bruk av indikatorer i egen bedrift.

Arbeidet gjennomføres i nært samarbeid med næringen, og vil resultere i et medvirkningsbasert verktøy for forbedring av det psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøet i bedriften. Dette vil bidra til å øke kompetansen til ledere og ansatte i bygg og anlegg når det gjelder årsaker til sykefravær og frafall, og hvilke tiltak som kan være relevante for å forbedre arbeidsmiljøet. Ved å følge indikatorene over tid vil man få et relativt objektivt mål på om man beveger seg i riktig retning på områder man anser som viktige, eller om det er behov for tiltak for å nå de målene man har satt seg.

Resultatene fra prosjektet vil bli dokumentert i en veileder for implementering og bruk av indikatorer for psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø i næringen.

Prosjektet inngår i IA-avtalens bransjeprogram for bygg og anlegg, og avsluttet innen utgangen av desember 2022.