SIBA-seminar 23. november 2022: Menneskelige faktorer i bygg og anlegg – hvordan tilrettelegge for å unngå ulykker?

Seminaret samlet et 20-talls deltakere fra sentrale aktører i næringen (byggherrer, entreprenører, arbeidstakerorganisasjoner og Arbeidstilsynet).

Sentrale temaer var metoder og tilnærmingsmåter i arbeidet med menneskelige faktorer, og hvordan disse kan anvendes i bygg og anlegg. Videre fikk vi et innblikk i hvordan Equinor arbeider med menneskelige faktorer innenfor sin organisasjon. Equinor sine fem prinsipper for sikkerhet og læring er viktig å ta med seg:

  1. Det er normalt å gjøre feil
  2. Skyld løser ikke problemet
  3. Læring er nøkkelen til forbedring
  4. Omstendigheter former adferd
  5. Hvordan ledere responderer betyr mye

I tillegg fikk vi innspill fra bransjen. Seminaret ble avsluttet med diskusjoner i grupper og plenum om hvordan man kan anvende denne kunnskapen innenfor bygge- og anleggsnæringen.

Presentasjonene fra seminaret finnes her:

Digitalisering og autonom teknologi

– mulige effekter på sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Prosjektnotatet presenterer resultatene fra en forstudie der målsetningen var å få økt kunnskap om (1) hvordan økt bruk av digitalisering og autonom teknologi i bygg og anlegg kan påvirke sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, og (2) forutsetninger for at ny teknologi skal bidra til redusert sykefravær og frafall i næringen.

Prosjektnotatet beskriver noen utviklingstrekk, muligheter og utfordringer knyttet til digitalisering i næringen.

Forstudien inngår i IA-avtalens bransjeprogram for bygg og anlegg.

Her kan du lese notatet.

SIBA-seminar 3. februar 2022: Læring etter hendelser

Erfaringer fra arbeid i andre bransjer viser at vi har et stort uutnyttet potensial når det gjelder læring etter hendelser. Det er all grunn til å utfordre etablert praksis og tenkning rundt oppfølging av hendelser, også i bygg- og anleggsnæringen. Læring betyr endring i faktisk arbeidspraksis. «Deling av informasjon/erfaringsoverføring er viktige skritt på veien mot læring, men er ikke læring i seg selv. Det er først når noe endres at en har lært» (ref. rapport fra Sikkerhetsforum (petroleum), 2019); Rapport fra Sikkerhetsforum: Læring etter hendelser (ptil.no). Seminaret samlet 27 deltakere fra sentrale aktører i næringen, Arbeidstilsynet og FoU-miljøer.

Presentasjonene fra seminaret finnes her:

SIBA-seminar 9. juni 2021: Proaktive indikatorer for psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø

Seminaret tok utgangspunkt i et prosjekt som SINTEF gjennomfører for IA-programmet, der målsetningen er å etablere indikatorer for tidlig varsling av utfordringer knyttet til psykososialt/-organisatorisk arbeidsmiljø i bygg- og anleggsbransjen. Seminaret samlet 25 deltakere fra sentrale aktører fra bransjen, NAV arbeidslivssenter, Arbeidstilsynet og FoU-miljøer. Det var innlegg om kjennetegn ved sykefraværet i bygg og anlegg, viktige egenskaper ved et godt arbeidsmiljøarbeid, samt presentasjon av et rammeverk for utvikling av proaktive indikatorer innenfor temaet.

Seminaret ble arrangert i samarbeid med IA-programmet for bygg og anlegg.

Presentasjonene fra seminaret:

SIBA-seminar 20. november 2020: Robotisering og ny teknologi for økt sikkerhet og redusert belastning

Robotisering og ny teknologi som kan gjøre arbeidshverdagen tryggere og mindre belastende for de som jobber ute på byggeplassene var temaet for SIBA-seminaret 20. november 2020. Seminaret samlet 27 deltakere, med bred deltakelse fra sentrale aktører som byggherrer, entreprenører, prosjekterende/rådgivere, arbeidstaker¬organisasjonen og tilsynsmyndigheter. Utgangspunktet for seminaret var en forstudie gjennomført i regi av SIBA-forum høsten 2020, om hva vi kan lære av andre bransjer når det gjelder robotisering og automatisering. Det var videre et innlegg om IA-programmet i bygg og anlegg, samt presentasjoner som berører utvikling og utprøving av ny teknologi, bl.a. robotteknologi og en autonom vals til bruk på anleggsprosjekt.

Presentasjonene fra seminaret finnes her.

SfS BA og SIBA-forum sammen for bedre sikkerhet i bygg og anlegg

Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg (SfS BA) og SIBA-forum er to initiativ som jobber mot en felles målsetning om bedre sikkerhet i bygg og anlegg. Begge har tung involvering fra næringen og utfyller hverandre gjennom både faglig innretning og arbeidsform.

Lenke til artikkel i Bygg.no

Les mer

SIBA-seminar 4. desember 2019: Verneombudets rolle i sikkerhetsarbeidet

Utgangspunktet for presentasjoner og diskusjoner på seminaret var et prosjekt finansiert av RVO-fondet (Fondet for regionale verneombud) om verneombudets rolle i sikkerhetsarbeidet. Hensikten var å legge frem foreløpige resultater fra et prosjekt, der vi bl.a. undersøker hvordan man benytter kompetansen til verneombudene i gjennomføringen av ulike sikkerhets­aktiviteter og om dagens praksis sikrer en reell medvirkning når det gjelder beslutninger som påvirker sikkerheten. Prosjektet skal gi konkrete råd om hvordan man bedre kan utnytte kompe­tansen og rollen til verne­ombudene. Seminaret samlet 22 deltakere fra ulike aktører i BA-næringen, og som vanlig på SIBA-seminarer var det god anledning til diskusjoner og erfaringsutveksling. Prosjektet sluttføres før sommeren 2020, og resultatene fra arbeidet vil bli formidlet på denne nettsiden.

SIBA-seminar 11. april 2019

 

SIBA-forum66

«Digitalisering og sikkerhet i BA-bransjen» var temaet for SIBA-seminaret på Gardermoen 11. april 2019. Dette var det åttende seminaret siden oppstarten av SIBA i 2014. Seminaret samlet 25 deltakere fra ulike aktører i BA-næringen.

Utgangspunktet for seminaret var en kartlegging av status, utfordringer og muligheter knyttet til digitalisering og sikkerhet i BA-næringen, som ble gjennomført blant medlemsbedriftene i SIBA høsten 2018.

Les mer…