Relevante masteroppgaver fra 2020 og 2021

I denne studien er risikoforståelsen blant en rekke aktører i anleggsbransjen for arbeid i tunnel kartlagt, vurdert og evaluert. Dette er gjort med et spesielt fokus på arbeidsoperasjonene bolting og salveboring, som Statens vegvesen i dag har et forbud mot å utføre samtidig på stuff. Hensikten med oppgaven har vært å beskrive forskjellige risikoforhold under tunneldriving ved bruk av ulike perspektiver. Dette er gjort ved å svare på hva som kjennetegner hendelser og hvordan ulike aktører forstår risikobildet ved tunneldriving, og hvorfor det er ulike risikoforståelser av samtidig bolting og salveboring. Studien viser at det er tvetydighet i forståelse av risikobildet ved tunnelarbeid, hvor det er flere faktorer som påvirker hvordan ulike aktører forstår risiko ved tunnelarbeid på stuff.

Målsettingen med oppgaven har vært å utvikle og prøve ut et mål på sikkerhetsklima i bygg- og anleggsbransjen. Oppgaven er en avgreining fra forskningsprosjektet «Forutseende sikkerhetsindikatorer» hos Prosjekt Norge og eget fordypningsprosjekt som har til hensikt å se på verdien av sikkerhetsklima som et sikkerhetsstyringsverktøy. Det ble i denne oppgaven utledet et spørreskjema for å måle sikkerhetsklima på norske bygg- og anleggsplasser og et samarbeid for datainnsamling med to store entreprenører ble innledet. Oppgavens problemstilling har handlet om hvordan sikkerhetsklima kan måles på norske bygge- og anleggsplasser samt hvilke dimensjoner som bør inngå i målingen av dette.

Arbeidsformen i bygg- og anleggsbransjen kjennetegnes ved at det er prosjektbasert. Hvert prosjekt kan ses på som unike med egne mål, tidsrammer og ressurser. Prosjekterende kan være arkitekter og rådgivende ingeniører innen flere fagfelt, og er den aktøren som setter grunnlag for hvordan et bygg eller anlegg skal bygges. Forskning viser til at opp mot 50 % av ulykker kan knyttes til prosjektering. Masteroppgaven undersøker det proaktive sikkerhetsarbeidet i prosjekteringsfasen i bygg- og anleggsprosjekter og prosjekterende sin rolle i sikkerhetsarbeidet. Fokuset i denne oppgaven er på faktorer i prosjekteringsfasen som kan påvirke sikkerheten i utførende fase, og hvordan prosjekterende forholder seg til arbeidet med å forebygge ulykker. Formålet er å finne ut av hva slags påvirkningskraft prosjekterende har, hvordan valg og beslutninger som tas av prosjekterende kan påvirke sikkerhet i utførende fase og hva som kan gjøres bedre i prosjekteringsfasen.

Her kan du lese flere masteroppgaver.